Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi z siedzibą
przy ul. Rojnej 20,
Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania prawa
do kształcenia się, a w szczególności do udokumentowania przebiegu nauczania.


Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest
Art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli realizacja obowiązków prawnych, a w przypadku wizerunku zgoda osoby której dane dotyczą lub opiekuna prawnego.


Dane mogą być ujawniane podmiotom, które mają do nich prawo dostępu (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej)
i sporadycznie uzyskującym do nich dostęp, np. w związku
z aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego w placówce.
Osoby, których dane dotyczą lub ich opiekunowie prawni mają prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą, sprostowania danych lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne dla spełnienia wymogów prawa, w tym: Ustawy o systemie oświaty, Ustawy - Prawo oświatowe, Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenia
ws. warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych, Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych oraz Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.


Brak tych danych uniemożliwiałby osiągnięcie celu przetwarzania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
W odniesieniu do danych uczniów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: IOD@muzyczna.lodz.pl.

Inspektor Danych Osobowych w ZSM w Łodzi - Pan Tomasz Kuciński